0
משלוחים חינם בקנייה מעל 650 ש״ח

  • אין מוצרים בעגלת הקניות

תקנון הצטרפות לחברות מועדון

תקנון תוכנית מועדון לקוחות אלף אלף

תוכנית מועדון ללקוחות אלף אלף אשר מעוניינות להיות חברות לקוחות באלף אלף, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: “התקנון“).

תוכנית מועדון הלקוחות תקפה על פרטי אלף אלף בלבד ותקפה בחנויות אלף אלף ובאתר אלף אלף בלבד בכתובת alefalef.co.il.

כרטיס הלקוחה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. ההצטרפות לתוכנית היא ללא תשלום וללא תוקף.

חברות במועדון הלקוחות

כתנאי לחברות בתוכנית מועדון הלקוחות מתחייבת חברת המועדון למלא טופס הצטרפות לתוכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיה האישיים המלאים. חברת המועדון מתחייבת כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: “פרטי ההתקשרות“)

חברת מועדון תחשב כמי שהסכימה מרצונה החופשי ששמה ופרטיה, כפי שנמסרו על ידה במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות חברת המועדון בחנויות אלף אלף ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ”ל, יועבר לאלף אלף וישמש את אלף אלף לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברות התכנית, כך ששימוש במידע הנ”ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החברה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של אלף אלף וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ”ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

הטבה קבועה

חברת מועדון הלקוחות תהיה זכאית להנחה קבועה בשיעור של 8% לכל הפחות על פרטי אלף אלף, לא כולל קולקציית בייסיק עפ”י שיקול דעתה של אלף אלף.

הטבות נוספות 

חברת מועדון תהיה זכאית להטבת יום הולדת חד פעמית ביום הולדתה אשר תוכל לממש בחודש יום הולדתה בלבד. (לדוגמא לקוחה אשר יום הולדתה חל ב-12 למרץ תוכל לממש את הטבת יום ההולדת במהלך חודש מרץ). יובהר כי מימוש הטבת יום ההולדת יעשה באמצעות תשלום במזומן/כרטיס אשראי בלבד. בחודש יום ההולדת תקבל החברה שובר מתנה בסך 100 ₪ בקניית פרטי אלף אלף בסך 500 ₪ ומעלה ברכישה אחת (כולל כפל מבצעים). מצטרפות חדשות אשר זוהי רכישתן הראשונה, תקבלנה את הטבת יום ההולדת ביום הולדתן הבא. זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתוכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

 

 

 

 

זיכויים והחלפות

זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתוכנית המועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל  ויהיו כפופים למדיניות החזרת מוצרים של אלף אלף.

דיוורים 

חברות מועדון אלף אלף זכאיות לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא”ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר.

חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית 

כל חברת מועדון תהיה זכאית לבטל את חברותה בתכנית בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי רכישות שנצברו בכרטיס הלקוחה.

אלף אלף שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי חברת המועדון מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלף אלף, עשתה הלקוחה מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של אלף אלף ו/או אם פעלה החברה באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברות התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החברה שהוענק לה.

 כללי

תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חברת מועדון נחשבת כמי שקראה והסכימה להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. אלף אלף שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת רכישות אלף אלף, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך. יהיה ניתן לעיין בו בחנויות אלף אלף. לחברה לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. אלף אלף שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לסטודיו אלף אלף ברחוב נחמה 10, תל אביב יפו טל’: 077-4090325 , דוא”ל: [email protected]

 

Silence is Golden